Crisisinterventie

Wanneer is er sprake van een crisis?

Er is sprake van een crisis wanneer er direct deskundige hulp nodig is en de cliënt hier niet zelfstandig in kan voorzien. Dat wil zeggen dat er nog geen traject dient te worden opgestart met een plan van aanpak alvorens er bepaalde hulpvragen worden opgepakt. In een crisis wordt een beroep gedaan op de handelingssnelheid van de hulpverlener en dienen de meest urgente hulpvragen direct te worden gesignaleerd en gestabiliseerd te worden. Op basis van het eerste (telefonisch) contact met de aanmelder wordt er beoordeeld of er sprake is van een urgente crisissituatie. Vervolgens wordt er intern besproken hoe urgent de casus is en welke vorm van hulpverlening noodzakelijk is om de situatie te stabiliseren. 

Crisis in de praktijk

Crisissituaties kunnen in verschillende vormen voorkomen. Zo zijn signalen van (kinder)mishandeling en/of verwaarlozing een vorm van een crisis. Verder valt een dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en/of licht ook onder een crisissituatie. In het laatste geval is het dan ook van belang om een huisuitzetting te voorkomen of bij dakloosheid direct voor onderdak te zorgen. 

Werkwijze

Point Of Change hanteert een multidisciplinaire deskundigheid. Dat wil zeggen dat onze professionals verschillende opleidingsachtergronden met een persoonlijke expertise hebben en uiteenlopende ervaringen hebben met dergelijke crisissituaties. Met deze manier van werken proberen wij vanuit verschillende invalshoeken het hoofd te bieden aan de meest urgente hulpvragen. De werkwijze bij een eventuele crisis is als volgt: Allereerst volgt er een aanmelding en op basis van deze aanmelding volgt er een beoordeling van de situatie. Vervolgens wordt er contact gezocht met de aanmelder of direct met de cliënt om de ernst van de situatie en hulpvragen duidelijker in kaart te brengen. Op basis van de aanvullende informatie zal de hulpverlener vanuit Point Of Change de meest urgente hulpvragen in beeld brengen en direct oppakken. Nadat de situatie is gestabiliseerd, wordt er een regulier traject opgestart en een ondersteuningsplan opgesteld om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

De ondersteuning ziet er als volgt uit:
 • Het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten
 • Huishoudelijke taken verrichten
 • Het aanreiken van huishoudelijke vaardigheden
 • Het opbouwen van een sterk sociaal netwerk
 • Het leren voeren van gesprekken
 • Het aanreiken van pedagogische vaardigheden
 • Helpen bij het zoeken naar een passende baan of dagbesteding
 • Het leren omgaan met de beperkingen
crisis-team

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Ervaringen en expertises
 • Licht verstandelijk beperkten (in combinatie met crimineel gedrag)
 • Ex-gedetineerden
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600 criminelen
 • Multi-problemgezinnen
Wat is onze basishouding?
 • We zijn duidelijk
 • We zijn consequent
 • We zijn daadkrachtig
 • We reageren evenwichtig
 • We houden van doorpakken
 • Belang van de cliënt staat voorop

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
First Offenders MH 58 KB